دهکده جهانی ---------------------- GLOBAL VILLAGE
با ویکی بلاگ به روز باشید Keep up to date with the wikiblog
نويسندگان
http://www.uplooder.net/


ﯾﮏ🔑 : ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

ﺩﻭ 🔑: ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ.

سه🔑 : ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.

چهار🔑 : ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺍﺩﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﻮﻡ.

پنج🔑 : ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﯽ، ﺭﺍﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ .

شش🔑 : ﻣﻼﮎ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ

[ ۱۳٩٦/٥/٢٩ ] [ ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]


"هانری ماسه" در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت:
من عمرم را وقف (ادبیات فارسی) ایرانی کردم.
و برای اینکه به شما استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره ای
ندارم جز اینکه به مقایسه بپردازم و بگویم که ادبیات فارسی بر چهار ستون اصلی استوار است:
فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا

فردوسی، هم سنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او...

سعدی، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد ما می آورد.

حافظ با گوته ی آلمانى قابل قیاس است که خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده، می شمارد.

اما مولانا...
در جهان، هیچ چهره ای را نیافتم که بتوانم مولانا را به آن تشبیه کرد. او یگانه است و یگانه باقی خواهد
ماند.
او فقط شاعر نیست
بلکه پیشتر جامعه شناس و بویژه روانشناس کاملی است که ذات بشر و خداوند را دقیق میشناسد قدر او را بدانید و بوسیله او خود را و خدا را بشناسید.
...و من اگر تا پایان عمرم دیگر حرفی نزنم همین چند جمله برایم کافی است.

[ ۱۳٩٤/٤/۸ ] [ ٦:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 همیشه میخواهند که در مشاجرات پیروز شوند...
حتی اگربه قیمت از دست دادن "رابطه" باشد...
اما انسانهای عاقل,
 درک میکنند که گاهی بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که برایشان باارزش تر است ,
"پیروز" شوند...

[ ۱۳٩٤/٢/٢۱ ] [ ٥:۳٦ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ کلمه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :
"ببخشید"
 
ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ:
" ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ "
 
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ی "ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ " ﻏﺮﻭﺭ له ﺷﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ !!؟؟
 
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﮕﻮﺋﯽ:
 " ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ "
 
با ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ : ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ؟
چه ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
 
گاهی ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ ....
کاری ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ، نیست.
گذﺷﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻫﻮﯾﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ....
انتظار ﺑﺨﺸﺶ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ ....
 
شخصیت ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺁﺷﻮﺏ ﮐﺸﯿﺪﯼ ، ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﺭﺍﻡ نمی ﺷﻮﺩ ...
 
 
آدمها را بفهمید، 
دل، آلزایمر نمی گیرد...
[ ۱۳٩٤/٢/۱٩ ] [ ٥:٤٦ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

آدم هایی که روح بزرگی دارند، عقده های کمتری دارند،
شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری...
برای همین نباید از آنها ترسید،

آدم های کوچک و حقیر با عقده های بزرگ ترسناک ترند...
چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند!!


[ ۱۳٩٤/٢/۱٤ ] [ ٦:٥٢ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

چقدر هفتاد ٬ هشتاد سال کم است برای دیدن تمام دنیا!!!

برای بودن با تمام مردم دنیا!!!

چقدر حیف است که من میمیرم و غواصی در عمق اقیانوس ها را تجربه نمیکنم!!!

میمیرم و حداقل یکبار زمین را از روی کره ماه نمیبینم!!

دلم میخواست چند کلیسا معبد و مسجد بزرگ جهان را میدیدم !!!

و دلم میخواست یکبار هم که شده از ارتفاعی بلند پرواز میکردم!!

دلم میخواستهای من زیادند٬

بلندند٫

طولانی اند٫

[ ۱۳٩٤/٢/۱۳ ] [ ۸:٥٤ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]


خدایا
هر چه دوست داشتم ، از من گرفتی
به هرچه دل بستم ، دلم را شکستی
به هر چه عشق ورزیدم ، آن را زایل کردی
هر کجا قلبم آرامش یافت ، تو مضطرب و مشوشش نمودی
هر وقت که دلم به جایی استقرار یافت،      تو آواره ام کردی
هر زمان به چیزی امیدوار شدم، تو امیدم را کور نمودی................تا به چیزی دل نبندم و  کسی را به جای تو نپرستم   و  در جایی استقرار نیابم   و به جای تو به کسی دیگر،   درجایی دیگر و نقطه ای دیگر آرامش نیابم     و فقط تو را بخواهم،    تو را بخوانم، تو را بجویم و تو را بپرستم.

[ ۱۳٩٤/٢/۱۳ ] [ ۸:٤۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

آدم خوبی باش
ولی
وقتت رو
برای اثباتش به دیگران
تلف نکن .... !
 همیشه آنچه که درباره " من " میدانی باور کن ,
نه آنچه که پشت سر "من" شنیده ای
" من " همانم که دیده ای نه آنکه شنیده ای.......!

[ ۱۳٩٤/٢/۸ ] [ ٧:۱٤ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند. یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟ نه، همیشه جنگیدن خوب نیست . این روزها فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن، برای به دست آوردن دل آدمها، برای اثبات خوب بودن نباید جنگید. بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش میشوند. این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هرکسی که رنجم می دهد... این را با خود تکرار میکنم و می بخشمشان... نه بخاطر اینکه مستحق بخششند. تنها به این خاطر که "من مستحق آرامشم.
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﺍ منوط به،
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ!
و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ،
ﺑﺪﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ!

ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ!

ﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ،
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ.
ﮔﻔﺖ:

ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ،
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ!

ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ;
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ...

[ ۱۳٩٤/٢/٧ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
ﺍﮔﺮ می خوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
 
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ...
 
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ..
 
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟
 
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ !
 
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﯽ، ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ .
 
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ.
 
ﺩﺭ ﺍین صورت ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ می شوند ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ می کنند !
 
ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ
 
ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
 
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، به
رﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ ...
 
ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎن هاﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ !
 
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺎﺋﯿﺪ..
 
ﺁن ها ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ..
 
گویا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺁن ها ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ..
 
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺱ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﺿﯿﺸﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ..
 
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ..
[ ۱۳٩٤/٢/۱ ] [ ٦:٥٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!
ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ..
یکی دیگه ب خودش نمیرسه...
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...!
یکی محبت نمی کنه ...!
یکی دیگه محبت نمیپذیره ...!
و.....
اینگونه است ک ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...! 
پائولو کوئیلو
متنی که برنده ی بهترین جایزه سال شد...
[ ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ ] [ ۸:٤۸ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده، 

نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده...

"صادقانه زندگی کنید"

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم. ما موجودات بهشتی هستیم

که از خاک سر برآورده ایم...

[ ۱۳٩۳/۱۱/٤ ] [ ۸:۱٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند

زیر پایت بچین که پله شوند

هیچوقت نگران فردایت نباش.

خدای دیروز وامروزت فردا هم هست

ما اولین دفعه است که تجربه زندگی داریم

ولی او قرنهاست که خداست!
[ ۱۳٩۳/٩/٢٦ ] [ ۸:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 وقتی تو زندگی به یک در بزرگ رسیدی


 نترس و نا امید نشو... 

چون اگه قرار بود در باز نشه جاش دیوار میذاشتن...
[ ۱۳٩۳/٦/۸ ] [ ٧:۳٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
انسانها آفریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود
و 
اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند...

دلیل آشفتگی های دنیا این است که:
 به اشیاء عشق ورزیده می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گیرند!

   (نلسون ماندلا)
[ ۱۳٩۳/٥/۱۸ ] [ ٧:٤۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
برگ در ابتدای زوال می افتد 

و میوه در ابتدای کمال ,بنگر که چگونه می افتی ؟ 
 

چون برگی زرد یا سیبی سرخ ؟  

[ ۱۳٩۳/٤/۱٤ ] [ ٧:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست..

اگر برف بیاید هست..
اگر برف نیاید نیست..

مثل دنیای مــن
اگر تــو باشی هستم
اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم ...
[ ۱۳٩٢/٩/٩ ] [ ٧:٥٤ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
وقتی ظرف میشوری شکر کن
به خاطر اینکه ظرف هایی داری که بشوری،
 یعنی غذایی در کار بوده،
یعنی کسی را سیر کردی،
یعنی با محبت با عشق از یکی دونفر مراقبت کردی،
برایشان آشپزی کردی،
میز چیده ای...
تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند
یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند.

" پائولو کوئلیو "
[ ۱۳٩٢/٩/٤ ] [ ٧:٢۸ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
« جوهره ی آفرینش مفرد است. و این جوهره، عشق نام دارد.
عشق نیرویی است که ما را با یکدیگر می پیوندد تا تجربه ای را که در زندگی های متعدد و در مکان های متعدد جهان پراکنده شده است،
بار دیگر متراکم کند.
عشق یگانه پل میان جهان نامرئی و جهان مرئی است که همه آدمیان آن را می شناسند.
یگانه زبان موثر برای ترجمه ی درس هایی است که کیهان هر روز به آدمیان می آموزد. »
پائولو کوئلیو
[ ۱۳٩٢/٩/٢ ] [ ٧:۳۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی وچیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی.
آنانکه تجربه‌های گذشته را به خاطر نمی‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند.
وقتی به چیزی می‌رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته‌ای.
آدم‌های بزرگ شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می‌کنند.
آدم‌های موفق به اندیشه‌هایشان عمل می‌کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می‌اندیشند.
گاهی خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است.
هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قایل نیست دل نبند.
-همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می‌دهد به راحتی دل بکنی.
به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.

ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱۱/٩ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 

 

فردی از حکیمی پرسید :

روی نگین انگشترم چه بنویسم که ،

وقتی شادم وهم وقتی که ناراحتم به آن بنگرم

حکیم گفت : بنویس میگذرد.
...

[ ۱۳٩۱/٩/۱۸ ] [ ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
 
از سارقان و جانیان نترسید. خطرهای بیرونی، خطرهای ناچیزند. باید از خودمان بترسیم. غرض ورزی ها
 
سارقان واقعی و خباثت ها جانیان واقعی اند. خطرهای بزرگ در اندرون ما هستند. چرا باید از چیزهایی که سر
 
و کیف مان را تهدید می کنند، بترسیم؟ بگذارید به جایش به چیزهایی که وجدان مان را تهدید می کنند، بیندیشیم

ویکتور هوگو
[ ۱۳٩۱/٩/۳ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دست هایی هستند که رو به اسمان دعا می کنند.

 خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در ارزوها-یا به قدرت بیکرانت دستانم را تواناگردان یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی. 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/٧ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

نابینا گفت: دوست ندارم چشم بسته ازدواج کنم

کسی نمی‌تواند دست به «دامن ِ» مردان شود

یک به صفر گفت: عددی نیستی

آدم روشنفکر نیازی به نور چراغ ندارد

سمت راستم نشسته بود، نمی‌توانست چپ چپ نگاهم کند

اگر قرار بود حیوان باشم، دوست داشتم آدم باشم

شاید هیچکس اندازه “بازیگران” با “شخصیت” نباشد.

این روزها هرچی لباس ِ دل ِ ، تنگ ِ

عقربه‌های ساعت خسته از تکرار، اما مرگ است خاموشی این تکرار

آزادی پرنده از قفس هنر نیست! هنر نساختن قفس است


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/۳ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]


عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.

دشوارترین قدم، همان قدم اول است.

امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم.

بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید.

آنچه شما درباره خود فکر می کنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند.

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٧/٩ ] [ ٩:٤٤ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

موسى علیه‏ السلام از جانب حضرت حق به چهار چیز وصیت شد که بر تمام مردم واجب است به این چهار
حقیقت توجّه کنند :

1ـ تا نمى‏دانى خداوند تو را آمرزیده به عیوب مردم کار نداشته باش بلکه در فکر  آمرزش خویش باش.
2ـ تا نمى‏دانى گنج‏ هاى خزائن پروردگارت تمام شده ، از براى روزى غصه مخور که آنچه مقدر 
توست به آن مى‏رسى .
3 ـ تا نمى‏دانى سلطنت و حکومت پروردگارت خاتمه پیدا کرده به کسى امیدوار مباش .
4 ـ تا خبر مرگ شیطان این دشمن خطرناک به تو نرسیده از مکر او ایمن مباش .
به حضرت وحى شد : 

مرا دوست داشته باش و مردم را نیز به محبت من آراسته کن . عرضه داشت : تو مى‏دانى که تو را از همه بیشتر دوست دارم ، اما بندگانت را چگونه به محبتت بخوانم ؛ پاسخ آمد نعمت‏هایى را که به آن‏ها داده ‏ام به یاد آنان آر تا قدردان نعمت شوند و از این طریق به من علاقه‏ مند گردند ؛ زیرا دل‏ها به احسان صید مى‏شود .
[ ۱۳٩۱/٥/٢٢ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم {{لئوبوسکالیا}}

گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباترومفیدتر است {{شاتو بریان}}

ادم کامل ادمیه هم عقل داشته باشه هم احساس {{ویلیام تن}}

انسان !!خودت به یاریه خودت برخیز {{بنهون }}

مانند اسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش .رمز زندگی همین است {{مولیر}}

بدون باختن موفق نمیشوی {{مثل روسی }}

در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است وبینوایی حقیقی خودخواهی {{وینه}}

تولدومرگ اجتناب ناپذیرند فاصله این دو را زندگی کن {{سانتابان}}

به خودتان قول بدهید هیچوقت به امید تغییر دادن کسی با او واردزندگی مشترک نشوید

 


دل کوچک و آرزوهای بزرگ

خداوندا

آرزویم بزرگ و دلم کوچک است

تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن.

 

[ ۱۳٩۱/٥/٢٠ ] [ ۱:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست، 
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند ...
.
.
.
درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

.
.
.
نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٥/۱٩ ] [ ٢:۱٩ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

تهذیب نفس 

«سقراط را پرسیدند: حکمت چه وقت در تو مؤثر افتاد؟ گفت: آن گاه که نفس خویش را کوچک شمردم».

دوستی

«بزرگی را پرسیدند: چگونه به این مرتبه از سروری رسیدی؟ گفت: با هیچ کس دشمنی نکردم، مگر آنکه میان خود و او، جایی برای آشتی باقی گذاشتم».

دعا برای دیگران

«مردی گرد کعبه طواف می کرد و می گفت: «اللّهم اَصْلِحْ اِخْوانی؛ الهی! تو برادران مرا نیک گردان و آنان را اصلاح فرما.» به او گفتند: حال که به این مکان شریف رسیده ای، چرا خود را دعا نمی کنی؟ گفت: مرا یارانی است. اگر ایشان را در صلاح یابم، من به صلاح ایشان اصلاح شوم و اگر به فسادشان یابم، من به فساد ایشان مفسد شوم».


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٥/۱٩ ] [ ٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 اگر خواهان رسیدن به قله های موفقیت و خواسته های واقعی تان هستید حتماً نکته هایی را که در زیر آمده جدی بگیرید:

۱) کنجکاوی را دنبال کن ید:من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم».چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید؟ من کنجکاو هستم، مثلا برای پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می خورد. به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید؟پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٥/۸ ] [ ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

دلیل این که گاندی در روش بدون خشونت خود موفق شد این بود که او و یارانش بسیار سرسخت بودند، آنها تسلیم نشدند.

1 - خودتان را تغییر دهید

" شما باید مظهر تغییری باشید که می خواهید در جهان ببینید. "

 

" به عنوان انسان بزرگترین دروغ ما در مورد توانایی مان در ساخت دوباره جهان نیست – این افسانه عصر اتم است- بلکه توانایی ما در ساخت مجدد خودمان است. "


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٤/۱۱ ] [ ۱:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

شخصی از امام حسین پرسید: فاصله میان ایمان و یقین چقدر است؟ فرمود: چهار انگشت.
گفت: چگونه؟ فرمود: ایمان آن است که آن را می شنویم و یقین آن است که آن را می بینیم
و فاصله بین گوش و چشم چهار انگشت است.
پرسید: میان آسمان و زمین چقدر است؟ فرمود: یک دعای مستجاب.
پرسید : میان مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود: به اندازه ی سیر یک روز آفتاب.
پرسید: عزت آدمی در چیست؟ فرمود: بی نیازیش از مردم.
پرسید: زشت ترین چیزها چیست؟
فرمود: در پیران هرزگی و بی عاری است، در قدرتمندان،درنده خویی،
در شریفان، دروغگویی،
در ثروتمندان، بخل است و در عالمان حرص.
[ ۱۳٩۱/٤/٤ ] [ ٩:٥٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

شخصی این کلمات زیبا را نوشته است. باید آنها را خواند و معنای عمیق آنها را درک کرد.
آنها همچون ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند.

 

دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی
بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٤/۳ ] [ ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 
من در میان موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد!
(
ابن سینا)

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.
((
نارسیس))

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد.
"
جورج برنارد شاو"
ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۳/٢۸ ] [ ٢:۳٥ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 

علی(ع) می فرماید((من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا!!))

از ایشان پرسیدند:((مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است؟))

فرمود:((دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است و زندگی،نگریستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده ی شوق به انسان می نگرد!))

[ ۱۳٩۱/۳/٢۳ ] [ ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

اگر شخصی رفتگر نامیده می شود، باید همانگونه خیابان ها و معابررا جارو کند که میکل آنژ
نقاشی می کرد و شکسپیر 
شعر می سرود. او باید آنگونه خیابان ها را جارو کند که تمامی موجودات
 زمینی وآسمانی مکثی کنند و بگویند اینجا
رفتگری کار می کند که کارش را خوب انجام می دهد

مارتین لوتر کینگ  

[ ۱۳٩۱/۳/۸ ] [ ۱:٤۸ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.
شکسپیر

به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری.
جان ماکسول

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.
اریسون سووت ماردن

موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.
هرمن کین


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٢/۱٦ ] [ ٩:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

انتقاد هم مانند باران ، باید آنقدر نرم باشد، تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد موجب رشد او شود....
گروه اینترنتی شمیم وصل
تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم.محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا . . .
گروه اینترنتی شمیم وصل
همیشه اون تغییری باش که میخوای توی دنیا ببینی.

ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٢/٧ ] [ ٦:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]
از دلنوشته های پروفسور حسابی پدر فیزیک ایران
 
بازی روزگار را نمی فهمم
من تو را دوست می دارم... تو دیگری را... دیگری مرا... و همه ما تنهاییم!ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱/٢٤ ] [ ۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]


"جورج برنارد شاو"، سیمای درخشان درام انگلستان و استاد کمدی نویس عصر و منتقد اجتماعی بود که در نوشته هایش به دشواری های اخلاقى زمان خود مى پرداخت و در تلاش بود تا با استفاده از طنز و کنایه، هدف خود را بیان کند. برنارد شاو یکی از برترین نقادان موسیقی و تئاتر نسل خود (۱۸۵۶ - ۱۹۵۰) به شمار می رود تا جاییکه از او به ‌عنوان تواناترین نمایشنامه نویس بریتانیایی پس از "شکسپیر" یاد می کنند. در این گوشه ای از نوشته هایش را خواهید خواند :


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱٢/۱٦ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

برای نابینا الماس و شیشه یکی است
پس اگر کسی ارزش تو را ندانست
تو بی ارزش نیستی او نابینا ست

******************************

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی
ببین چه چیز را از دست داده ای که
چنین موفقیتی را بدست آورده ای


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱٢/٦ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

۱ . کنجکاوی را دنبال کنید
“من هیچ استعداد خاصی ندارم .فقط عاشق کنجکاوی هستم “
چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید ؟ من کنجکاو هستم. مثلا پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می خورد .به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام . شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید ؟
پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت.
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ ] [ ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

تو آن چیزی خواهی شد که به آن می اندیشی و عمل میکنی .
 
 
زندگی هدیه خداوند به ماست و ” شیوه زندگی ” ما ، هدیه ما به خداوند .
 
 
پربارترین گنج ، قلبی عاشق است که با همه در آرامش است .
 
 
بیدار شو . قوی باش . کارهای زیادی هست که باید انجام بدهیم . بارهای زیادی هست که باید بر دوش بکشیم . قوی باش ، خوب بجنگ و پیروز شو .
 
 
بهترین لحظات زندگی ، اوقاتی است که احساس می کنیم عشق را به دیگران منتقل می کنیم و پیام و حضور خدا را برای دیگران قابل لمس می سازیم .


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ ] [ ٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

1. بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام)

۲. آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.
(مارتین لوتر‌کینگ)

۲. بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
(رودی)

۴. بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
(همیلتون)


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱۱/۱ ] [ ۱:٤٥ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

اگر دروغ رنگ داشت؛

هر روز شاید،

ده ها رنگین کمان، در دهان ما نطفه می بست،

و بیرنگی، کمیاب ترین چیزها بود.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ ] [ ۱:٠٥ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید ...

(چارلز باکتون)


[ ۱۳٩٠/٩/۳٠ ] [ ٢:٥۱ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]


1-  به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر کردن
‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٩/٢۸ ] [ ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

هر لحظه بهانه تو را میگیرم

هر ثانیه با نبودنت درگیرم

حتی تو اگر به خاطرم تب نکنی

من یکطرفه برای تو میمیرم…


[ ۱۳٩٠/٩/٢٦ ] [ ۱:٤۱ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 

دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند، مگر به خاطر
"کوبیدن زن سومی!"
آلفونس کار

 

همسرم من را به سوی موفقیت ، رهبری کرد.
چارلی چاپلینادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٩/٢٦ ] [ ۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]


هرکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

هرکس که نداند و نخواهد که بداند

حیف است چنین جانوری زنده بماند !

[ ۱۳٩٠/٩/٢٥ ] [ ٩:٥۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود "
- یک کم کنجکاوی پشت" همین طوری پرسیدم "
- قدری احساسات پشت"به من چه اصلا "
- مقداری خرد پشت " چه بدونم "

-و اندکی درد پشت " اشکالی نداره" هست.

[ ۱۳٩٠/٩/٢۳ ] [ ٥:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند

..................................

 
 
 
با کسی زندگی کن که مجبور نباشی
یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی .
 
..........................................................

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٩/٢۳ ] [ ٤:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 فاصله ی تابش خود را بر دیگران تنظیم کن ...

 خداوند خورشید را در جایی نهاده که گرم کند ولی نسوزاند!

[ ۱۳٩٠/٩/٢۳ ] [ ٤:۳۱ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

لباسها در آب کوتاه میشوند و برنج ها دراز.

در درازای زندگی لباس باش و در پهنای آن، برنج.

واگر عمق این پند را نفهمیدی، بدان که تنها نیستی !

[ ۱۳٩٠/٩/٢۳ ] [ ٤:٢٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..

امــا نسل " انســانیت " در حال انقــراض است!

[ ۱۳٩٠/٩/٢۳ ] [ ٤:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
 

هر کسی باید یک روزی ازدواج کنه،چون شادی تنها چیز زندگی نیست

آنونیموس


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٩/٢۳ ] [ ۳:۱٥ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

با گفتن یک " دوست من جایت خالیست " ،

نه جای من پر می شود و نه از عمق شادی هایت کمتر...

فقط دلخوش می شوم که هنوز بود و نبودم برایت مهم است .


[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ٧:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

آدما اشتباه میکنن دنبال خوشبختی میگردن،

 خوشبختی پیدا کردنی نیست ، خوشبختی ساختنی ست ...


[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ٧:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

آنقدر زمین خورده ام که بدانم

         برای برخاستن

                  نه دستی از برون

                         که همتی از درون

                                       لازم است ...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ٧:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

از بین کسانی که برای دعای باران به کوه می روند ،

تنها آنانی که با خود چتر می برند،

به دعایشان و خدایشان ایمان دارند.

 

[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ٤:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

بزرگترین تراژدی زندگی انسانی اینه که :

داشته هامون رو قدر ندونستیم ، اما میخوایم نداشته ها رو بدست بیاریم ...


 

[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ٤:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

دیری است این که رابطه ام با خدا کم است

         چیزی میان سینه ی من گوئیا کم است

                با کلبه ی سیاهی خود خو گرفته ام

                        ایمان من به پنجره یا نیست یا کم است...

[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

لازم نیست برای طولانی زیستن،

    به روزهای زندگی ات اضافه کنی،   

     تلاشت این باشد که

    "زندگی" را به روزهایت اضافه کنی ...

[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 آرامش چیست؟؟؟

 نگاه به گذشته و شکر خدا

 نگاه به اینده و اعتماد به خدا

 نگاه به اطراف و جستجوی خدا

 نگاه به درون و دیدن خدا

 لحظه هایت سر شار از بوی خدا ...

 

[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ۱:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

هوراس: گوهر های تراش خورده، مرمر، عاج، مجسمه های اتروسکی، تابلوها، نقره و
جامه های ارغوانی؛ چه بسیارند کسانی که این ها را ندارند و کسانی هم هستند که
هرگز نیازی به این ها ندارند*
*
*
*سقراط : چه فراوان است، آنچه بدان نیازی ندارم*
*
*
*
*
*شوپنهاور : همه مردمان، چه آنان که در مقامی پست اند، چه آنان که در زندگانی
پیروزند همواره معترفند که تنها سعادت ساکنین کره خاک شخصیت آنان است*
*
*

[ ۱۳٩٠/٩/۱٢ ] [ ٢:٥٠ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

امید در زندگی انسان همآنقدر مهم و موثر است که بال برای پرندگان

ویکتور هوگو

[ ۱۳٩٠/٩/۱٢ ] [ ٢:٢٠ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

بخششش را "بخش کن"...محبت را "پخش کن"...

غضب "پریشانی" است...نهایتش "پشیمانی" است...

"به طرف" گوش بده..."بی طرف" نظر بده...

شکیبایی... بر هر "دعوایی"،"دواست"...

هر چه "بضاعتمان" کمتراست..."قضاوتمان" بیشتر است...

وقتی "عصبانی" هستم..."لب به لبخند"
نمی زنم!

[ ۱۳٩٠/٩/۱۱ ] [ ٢:۳٠ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]
دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.
 

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٩/٥ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰ سالش بود یعنی سنش ۳۰ برابر من بود

وقتی من ۲ ساله شدم پدرم ۳۲ ساله شد یعنی ۱۶ برابر من

وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر من

وقتی من ۵ ساله شدم پدرم ۳۵ ساله شد یعنی ۷ برابر من

وقتی من ۱۰ ساله شدم پدرم ۴۰ ساله شد یعنی ۴ برابر من

وقتی من ۱۵ ساله شدم پدرم ۴۵ ساله شد یعنی ۳ برابر من

وقتی من ۳۰ ساله شدم پدرم ۶۰ ساله شد یعنی ۲ برابر من

میترسم اگه ادامه بدم از پدرم بزرگتر بشم !

 


[ ۱۳٩٠/٩/٥ ] [ ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

بیل گیتس:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٩/۳ ] [ ٧:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]
کوروش کبیر
.
.
.
درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .
.
.
.
نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۸/٢۱ ] [ ٢:۳٦ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند
آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۸/۱۳ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]


من باور دارم ...
که دعوا و جرّ و بحث دو نفر با هم به معنى این که آن‌ها همدیگر را دوست ندارند نیست.
و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز به معنى این که آن‌ها همدیگر را دوست دارند نمى‌باشد.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/٢٦ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی است.لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی. پرهایش را بزن ... خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره‌ها پرت کند


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/٢٦ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]
[ ۱۳٩٠/٦/٢٦ ] [ ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]
[ ۱۳٩٠/٦/٢٥ ] [ ۸:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]
این متن بدون شک یکی از بهترین متون موفقیتی است که دریافت کرده ام. امیدوارم که برای شما و من مؤثر واقع شود!
 

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/٢۳ ] [ ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]
[ ۱۳٩٠/٦/٢۳ ] [ ۱:۳٥ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 

 
مادامی که این واقعیت را نپذیریم که خود زندگی بر اساس رمز و راز بنا شده است چیزی نخواهیم آموخت
هنری میلر
 
معتقدم اساسی‌ترین تخیل قدرت زندگانی است
ساموئل
 
آن کس که دیگران را می شناسد خردمند است ، آن کس که خود را می شناسد دل آگاه است
لائوتسه
 
آموختن یعنی حرکت لحظه به لحظه
کریشنا مورتی
 
زیباترین چیزی که می‌توانیم تجربه کنیم رمز و راز است
آلبرت انیشتین

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/۱٧ ] [ ۳:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد  "  .  

 تولستوی

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/۱٢ ] [ ۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

[ ۱۳٩٠/٦/۱٢ ] [ ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی نوایی ]

این متن بدون شک...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/۱٠ ] [ ۳:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

 

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس
از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد . . .
.

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/٧ ] [ ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

چند عکس ناب و جملاتی زیبا از دکتر شریعتی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/٦ ] [ ۱:٢٤ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

ده نکته برای تو که دوستت دارم


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٦/٥ ] [ ۱:٢٤ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

انسان های بزرگ ...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٢۸ ] [ ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]
با پول میتوان خانه خرید ولی آشیانه نه

 

رختخواب خرید ولی خواب نه

ساعت خرید ولی زمان نه

کتاب خرید ولی دانش نه

مقام خرید ولی احترام نه

دارو خرید ولی سلامتی نه

خون خرید ولی زندگی نه

و...

میتوان قلب خرید ولی عشق نه

 

 

[ ۱۳٩٠/٥/٢۸ ] [ ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

هر روز برای مرد عاقل آغاز زندگی تازه ای است


ای مردم به فکر فردا نباشید:برای اینکه فردا نیز مدتی از وقت شما را میگیرد.برای امروز همین ناراحتی و مشکلات،خودش کافی است.

خوشبخت کسیست که امروز را روز خود دانست و با خیال راحت فریاد زد:ای فردا هر چه از دستت بر میاید کوتاهی نکن،زیرا امروز را گذراندم.

[ ۱۳٩٠/٥/٢۸ ] [ ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی نوایی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کارشناس روابط عمومی----- گواهی نامه مدیر تور------ گواهی نامه فنون مذاکره------ گواهی نامه زبان بدن------- گواهی نامه +Network
لینک های مفید
صفحات اختصاصی
امکانات وب
RSS Feed

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


Free Page Rank Tool