نتایج ازدواج آقــــایــــان ! ...

قبل از ازدواج : خوابیدن تا لنگ ظهر
بعد از ازدواج : بیدار شدن زودتر ازخورشید
نتیجه اخلاقی : سحر خیزشدن
 
قبل از ازدواج : رفتنبه سفر بی اجازه
بعد از ازدواج : رفتن به حیاط بااجازه
نتیجه اخلاقی :با ادب شدن
 
قبل از ازدواج : خوردنبهترین غذاها بی منت
بعد از ازدواج : خوردن غذا های سوختهبا منت
نتیجه اخلاقی : متواضع شدن
 
قبل از ازدواج : استراحت مطلق بی جر و بحث
بعد از ازدواج : کار کردن در شرایطسخت
نتیجه اخلاقی : ورزیدهشدن
 
قبل از ازدواج : رفتن به اماکن تفریحی
بعد از ازدواج : سر زدن به فامیلخانوم
نتیجه اخلاقی : صلهرحم
 
قبل از ازدواج : آموزشگیتار و سنتور و غیره
بعد از ازدواج : آموزش بچه داری وشستن ظرف
نتیجه اخلاقی : آموزش های کاربردی و مفید
 
قبل از ازدواج : گرفتن پول تو جیبیاز بابا
بعد از ازدواج : دادن کل حقوق بهخانوم
نتیجه اخلاقی : با سخاوت شدن
 
قبل از ازدواج : ایستادن در صف سینماو استخر
بعد از ازدواج : ایستادن در صف شیر و   نان 
نتیجه اخلاقیآموزشایستادگی
 
قبل از ازدواج : رفتنبه سفرهای هفتگی
بعد از ازدواجدرحسرت رفتن به پارک سر کوچه
نتیجه اخلاقیامنیتکامل.

 

 
/ 0 نظر / 10 بازدید