پست های ارسال شده در اسفند سال 1393

حکایت+عزل وزیر

سلطان به وزیرگفت۳سوال میکنم فردااگرجواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.سوال اول:خداچه میخورد؟سوال دوم:خداچه می پوشد؟سوال سوم:خداچه کارمیکند؟وزیر ازاینکه جواب سوالهارانمیدانست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید