پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

حکایت+ﻣُﻼ ﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ !

ﻣﯽﮔﻦ ﺯﻣﺎﻧﺎﯼ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ۳ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺭﻥ ﭘﯿﺶ ﻣُﻼ ﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻦﻣﺎ ۱۰ ﺗﺎ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﯽﺷﻪ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید